Drukuj

Prawo

Akty prawne i inne dokumenty określające studenckie prawa i obowiązki w Uniwersytecie Śląskim:

 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. -  Prawo o szkolnictwie wyższym

 

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

 

Regulamin Studiów w Uniwersytecie Śląskim (aktualny dla studentów III roku)

 

 Regulamin Studiów w Uniwersytecie Śląskim (aktualny dla studentów I i II roku)

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

 Uchwała Nr 26 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego