Drukuj

Prace dyplomowe

"Student jest zobowiązany do złożenia w jednostce dydaktycznej trzech jednakowych egzemplarzy pracy dyplomowej, podpisanych własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą. Jeden egzemplarz pracy przeznaczony jest dla kierującego pracą, drugi dla recenzenta i trzeci do akt studenta. Egzemplarz pracy przekazywany do akt powinien być wydrukowany dwustronnie oraz zbindowany, a także posiadać załączoną płytę CD z elektroniczną wersją pracy z plikiem, z którego dokonano wydruku."

 

Zarządzenie Rektora UŚ nr 6/2007/§4 oraz nr 66/2010

 

PROJEKT STRONY TYTUŁOWEJ PRACY 

 

Kiedy Twoja praca jest już gotowa i zaakceptowana przez promotora, od obrony i dyplomu dzieli Cię tylko kilka problemów „technicznych”. Informacje poniżej powinny pomóc Ci łatwiej się z nimi uporać:

  • Praca licencjacka/magisterska powinna być wydrukowana w trzech egzemplarzach. Jeden z nich bezwzględnie musi być wydrukowany dwustronnie i zbindowany (ew. złożony w miękkiej oprawie). Pozostałe dwa (dla  romotora i recenzenta) mogą być wydrukowane jedno- lub dwustronnie i oprawione dowolną metodą (bindowanie, miękka oprawa, twarda oprawa itp.),
  • Do egzemplarza przeznaczonego do złożenia w dziekanacie należy dołączyć płytę CD z nagraną na niej ostateczną wersją pracy (całość pracy powinna być zapisana w jednym pliku) w formacie .doc lub .pdf. Płytę należy  opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz numerem indeksu,
  • Egzemplarz przeznaczony dla dziekanatu przed złożeniem musi być  podpisany przez promotora z datą przyjęcia pracy, a także opatrzony pieczątką i podpisem dyrektora instytutu lub któregoś z jego zastępców.
Wraz z egzemplarzem pracy i płytą w dziekanacie należy złożyć:
  • indeks i kartę zaliczeniową z ostatniego semestru,
  • 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (fotografowi można powiedzieć, że do pracy dyplomowej — będzie wiedział o jakie chodzi,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty (60 zł) za wystawienie dyplomu,*
  • informację o recenzencie i przewodniczącym komisji egzaminacyjnej oraz terminie obrony.
 
UWAGA: Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w dziekanacie najpóźniej na 14 dni przed datą obrony.
 
*Za dodatkową opłatą (40 zł) możesz otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim. Pieniądze za wystawienie dyplomu należy wpłacić w kasie w rektoracie.
 
Źródło: Obrona. Poradnik studenta, WRSD WNS UŚ